Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Impuls Coaching.

Door gebruik te maken van mijn diensten, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

Diensten:

Impuls Coaching biedt diensten aan ter bevordering van persoonlijke groei en ontwikkeling. Sessies kunnen individueel, in groepen of online plaatsvinden, zoals overeengekomen met de cliënt.

Inspanningsverplichting

Impuls Coaching verplicht zich bij het leveren van diensten zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen. Hierbij is sprake van een inspanningsverplichting. Impuls Coaching geeft geen garanties ten aanzien van behaalde resultaten aan door cliënt gestelde doelen.

Annuleringen

Cliënten worden verzocht om afspraken tijdig te annuleren indien zij verhinderd zijn. Annulering dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie te geschieden. Voor niet-tijdige annulering zal Impuls Coaching het volledige bedrag in rekening brengen.

Vertrouwelijkheid / geheimhouding

Alle informatie die tijdens sessies wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht, dit in lijn met de wet persoonsregistratie. Ten aanzien hiervan is mijn privacy beleid ook onderdeel van deze algemene voorwaarden.  

Voor zover overeengekomen met cliënt kan er, in aanvulling op deze algemene voorwaarden een NDA (non disclosure agreement) van toepassing zijn. In het geval van overeengekomen NDA blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Aansprakelijkheid

Impuls Coaching is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden diensten. Cliënten nemen volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen, acties en resultaten.

Intellectueel eigendom

De informatie en materialen die tijdens sessies worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Impuls Coaching. Het is niet toegestaan om deze informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te reproduceren, verspreiden of gebruiken.

Betaling

Betaling voor diensten dient voorafgaand aan of op het moment van de sessie te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling kan contant, via bankoverschrijving of elektronische betaalmethoden plaatsvinden.

Bij betaling op factuur is van toepassing:

Impuls Coaching factureert door middel van een digitale factuur per email (of als anders overeengekomen)

Impuls Coaching hanteert een betaaltermijn van 30 dagen.

Bij het niet voldoen van een factuur binnen de betaaltermijn van 30 dagen is cliënt in verzuim en is cliënt het factuurbedrag vermeerdert met wettelijke rente verschuldigd, daarbij is geen (schriftelijke) ingebrekestelling vereist.

Indien betaling uitblijft kan de dienstverlening eenzijdig door Impuls Coaching worden opgeschort zonder dat Impuls Coaching ten gevolge daarvan schadeplichtig zal worden jegens cliënt.

Bij aanblijvend verzuim van betaling komen alle in verband daarmee door Impuls Coaching te maken kosten, daarbij inbegrepen maar niet uitsluitende incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk, voor rekening van cliënt , daarbij rekening houdende met de liggende regelgeving ten aanzien van vorderingstrajecten.

 

Klachten

Eventuele klachten over mijn dienstverlening dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de sessie, schriftelijk te worden gemeld aan Impuls Coaching. Ik streef ernaar om klachten zo snel en adequaat mogelijk af te handelen.

 

Jouw welzijn

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het melden van medische aandoeningen, allergieën, blessures, of andere gezondheid gerelateerde zaken die van belang kunnen zijn voor Impuls Coaching.

Het niet vermelden van relevante informatie kan jouw welzijn in gevaar brengen en ook de effectiviteit mijn diensten verminderen.

Indien de cliënt onder behandeling is van een arts, medisch specialist, therapeut, of andere zorgverlener, dient hij/zij dit voorafgaand aan enige dienstverlening te melden aan Impuls Coaching.

Mijn dienstverlening kan mogelijk invloed hebben op andere lopende behandelingen, en het is van belang dat Impuls Coaching op de hoogte is van de situatie van de cliënt.

 

IMPULS COACHING

  • Dorpsstraat 13
  • 1657AA Abbekerk
  • Telefoon: 06435 19087
  • KVK: 82246165
  • BTW: NL862392755B01